نمایندگی نیشابور

فعال

نظارت بر استقرار دستگاه حفاری

نظارت بر عملیات لوله گذاری

نظارت بر ترخیص دستگاه حفاری

کارشناسان ناظر :

محمد عبدالله آبادی

مهدی محمودی نیا

امیر جوادی

محمدرضا منیری