نمایندگی تربت جام

فعال

نظارت بر استقرار دستگاه حفاری

نظارت بر عملیات لوله گذاری

نظارت بر ترخیص دستگاه حفاری

کارشناسان ناظر :

عباس خاکشور

اسماعیل ریحانی

محمدعظیم یوسفی

سعید محمدی