نمایندگی تربت حیدریه

فعال

نظارت بر استقرار دستگاه حفاری

نظارت بر عملیات لوله گذاری

نظارت بر ترخیص دستگاه حفاری

 

کارشناسان ناظر :

بهزاد قرائی

علی شیردلی

مهدی منصوری